Cột Tạo Dẫn Xuất trong Phân tích amino acids

Pickering chuyên sản xuất cột trao đổi cation để phân tích axit amin. các kỹ thuật khác, bao gồm cả sắc ký pha đảo ngược, đã được chứng minh là phù hợp với các phương pháp thay đổi ion sau cột trong định lượng và khả năng tái tạo. Ưu điểm của phương pháp này, chẳng hạn như không có nhiễu nền, đặc biệt quan trọng trong phân tích các mẫu tự nhiên. Các cột và hệ thống đệm lithium có tính chọn lọc cao và hoàn hảo cho phân tích chất lỏng sinh lý và thực phẩm.

Điều kiện sau cột để phân tích axit amin:

  • Thuốc thử: Trione®
  • Bình phản ứng: 130 °C, 0,5 mL
  • Tốc độ dòng thuốc thử: 0,3 mL/phút
  • Đầu dò UV-Vis: λ=570 nm đối với axit amin bậc một
  • λ=440 nm đối với axit amin thứ cấp

hoặc

  • Thuốc thử: 300 mg OPA, 2 g Thiofluor™, 3 mL 30 %
  • Dung dịch Brij® 35 trong 950 mL OD104
  • Bình phản ứng: 45 °C, 0,15 mL
  • Tốc độ dòng thuốc thử: 0,3 mL/phút
  • phát hiện: Máy đo huỳnh quang: λex 330 nm, λem 465 nm

Các điều kiện Gradient được đề xuất phải tuân theo. Các thông số khác có thể thay đổi mà không báo trước. Điều này có thể xảy ra vì thay đổi theo lô cụ thể trong các cột hoặc cải tiếntrong phương pháp tổng thể. Gradient được đề xuất cho cột sẽ luôn được bao gồm trong gói cột và nó thay thế thông tin trong danh mục này. Sử dụng chương trình được đề xuất trên bảng dữ liệu cột cho thử nghiệm ban đầu. Lập trình nhiệt độ lò cột cho linh hoạt bổ sung khi tối ưu hóa các phương pháp. sử dụng một gradient nhiệt độ cho phép người dùng cải thiện tách, rút ngắn thời gian phân tích và tinh chỉnh phương pháp phát hiện các hợp chất quan tâm.

Kết Quả

Sắc kí đồ sử dụng cột trao đổi cation lithium hiệu suất cao 70 phút

Sắc kí đồ sử dụng cột trao đổi cation lithium hiệu suất cao 70 phút

 

Sắc kí đồ sử dụng cột trao đổi cation lithium hiệu suất cao

Sắc kí đồ sử dụng cột trao đổi cation lithium hiệu suất cao

Và còn nhiều thử nghiệm khác khi sử dụng các loại cột khác nhau. Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm về Thiết bị dẫn xuất hóa Onyx PCX tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây

Xem thêm về các dòng sản phẩm hoá chất khác của Pickering tại đây.