Giới thiệu

Bộ Kit sử dụng trong thiết bị tạo dẫn xuất sau cột của Pickering (USA) để phân tích các chỉ tiêu như : Aflatoxins, Amino Acids, Aminoglycoside Antibiotics, Biogenic Amines, Carbamates, Glyphosate, Mycotoxins, Polyether Antibiotics (Aflatoxin, Axit Amin, Kháng sinh Aminoglycoside, Amin sinh học, Carbamate, Glyphosate, Mycotoxin, Kháng sinh Polyether)

Danh sách sản phẩm

Part NumberDescriptionCategory 1Category 2Category 3
0352-0050Aflatoxin Analysis Kit:Application Starter KitsAflatoxins
0352-000670-minute Physiologic Fluid/Native Sample Kit:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0015High-efficiency 120-minute Physiologic Fluid/Native Sample Kit:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0008Kit Identical to 0352-0006 with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0007Kit Identical to 0352-0006 with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0016Kit Identical to 0352-0013 with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0014Kit Identical to 0352-0013 with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0012Kit Identical to 0352-0015 with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0011Kit Identical to 0352-0015 with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
AO33SPKit Identical to AT33SP with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0033Kit identical to AT33SP with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
AT33SPStandard 185-minute Physiologic Fluid/Native Sample Kit:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
0352-0013Temperature Gradient Physiologic Fluid/Native Sample Kit:Application Starter KitsAmino AcidsLithium
AT32FCHigh-efficiency 55-minute Collagen Hydrolysate Kit:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-006130-Minute High Efficiency Collagen Hydrolysate Kit:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-002030-Minute High Efficiency Oxidized Feed Hydrolysate Kit:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-005730-Minute High Efficiency Protein Hydrolysate Kit:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-001860-minute Oxidized Feed Hydrolysate Kit:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
AT31FHHigh-efficiency 55-minute Protein Hydrolysis Kit:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0019Kit Identical to 0352-0018 with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0017Kit Identical to 0352-0018 with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0022Kit Identical to 0352-0020 with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0021Kit Identical to 0352-0020 with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0059Kit Identical to 0352-0057 with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0058Kit Identical to 0352-0057 with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0063Kit Identical to 0352-0061 with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0062Kit Identical to 0352-0061 with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
AO31FHKit Identical to AT31FH with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0031Kit Identical to AT31FH with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
AO32FCKit Identical to AT32FC with OPA replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0032Kit Identical to AT32FC with T200 replacing T100C:Application Starter KitsAmino AcidsSodium
0352-0041Aminoglycoside Antibiotics Analysis Kit:Application Starter KitsAminoglycoside Antibiotics
0352-0040Biogenic Amines/Polyamines Analysis Kit:Application Starter KitsBiogenic Amines
0352-0002Carbamate Pesticides Analysis Kit, 23+ CompoundsApplication Starter KitsCarbamates
0352-0004Carbamate Pesticides Analysis Kit, for AOAC Method 985.23:Application Starter KitsCarbamates
0352-0003Carbamate Pesticides Analysis Kit, for EPA Method 531.1:Application Starter KitsCarbamates
0352-0009Carbamate Pesticides Analysis Kit, for EPA Method 531.2:Application Starter KitsCarbamates
0352-0010Glyphosate Herbicide Analysis Kit, for EPA Method 547, AOAC Method 991.08:Application Starter KitsGlyphosate
0352-0053MULTI-RESIDUE MYCOTOXIN KITApplication Starter KitsMycotoxins
0352-0051Polyether Antibiotics Kit:Application Starter KitsPolyether Antibiotics

 

Xem thêm về Thiết bị phản ứng quang hoá UVE tại đây

Xem thêm về Thiết bị dẫn xuất hoá Vector PCX tại đây

Xem thêm về Thiết bị dẫn xuất hoá Onyx PCX tại đây

Xem thêm về các dòng sản phẩm hoá chất khác của Pickering tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering Lab tại đây.