CÁC LOẠI CỘT TẠO DẪN XUẤT VÀ CỘT BẢO VỆ PICKERING

Giới thiệu

Các loại Cột Tạo Dẫn Xuất và Cột bảo Vệ Pickering

Sử dụng trong thiết bị tạo dẫn xuất sau cột của Pickering (USA) để phân tích các chỉ tiêu như : Aflatoxins, Amino Acids, Aminoglycoside Antibiotics, Biogenic Amines, Carbamates, Glyphosate, Mycotoxins, Polyether Antibiotics

(Aflatoxin, Axit Amin, Kháng sinh Aminoglycoside, Amin sinh học, Carbamate, Glyphosate, Mycotoxin, Kháng sinh Polyether)

CÁC LOẠI CỘT TẠO DẪN XUẤT VÀ CỘT BẢO VỆ PICKERING

CÁC LOẠI CỘT TẠO DẪN XUẤT VÀ CỘT BẢO VỆ PICKERING

Danh sách thiết bị

Part NumberDescriptionCategory 1Category 2Category 3
9410917ALKION™ Cation-exchange Column, K+ form, 4.0 x 150 mmAnalytical Columns & Guard ColumnsALKION
9493020ALKION™ Guard Column, K+ form, 3.0 x 20 mmAnalytical Columns & Guard ColumnsALKION
0354675T70-minute High-efficiency Lithium Cation-exchange Column, 4.6 x 75 mm,  includes Amino Acid Test Mixture 1700-0070Analytical Columns & Guard ColumnsAmino AcidsLithium
0354100THigh-efficiency Lithium Cation-exchange Column, 4.0 x 100 mm, includes Amino Acid Test Mixture 1700-0070Analytical Columns & Guard ColumnsAmino AcidsLithium
0393250Standard Lithium Cation-exchange Column, 3.0 x 250 mm, includes Amino Acid Test Mixture 1700-0070Analytical Columns & Guard ColumnsAmino AcidsLithium
1154110T30-minute High-efficiency Sodium Cation-exchange Column 4.6 x 110 mm, includes Amino Acid Test Mixture 1700-0070Analytical Columns & Guard ColumnsAmino AcidsSodium
1154150High-efficiency Sodium Cation-exchange Column for protein and collagen hydrolysates, 4.0 x 150 mm, includes Amino Acid Test Mixture 1700-0070Analytical Columns & Guard ColumnsAmino AcidsSodium
1154150THigh-efficiency Sodium Cation-exchange Column for protein, collagen and oxidized feed hydrolysates, 4.0 x 150 mm, includes Amino Acid Test Mixture 1700-0070Analytical Columns & Guard ColumnsAmino AcidsSodium
1193250Standard Sodium Cation-exchange Column 3.0 x 250 mm, includes Amino Acid Test Mixture 1700-0070Analytical Columns & Guard ColumnsAmino AcidsSodium
0840250Carbamate Column, expanded resolution, C8, 4.0 x 250 mm, includes Carbamate Test Mixture 1700-0063Analytical Columns & Guard ColumnsCarbamates
0846250Carbamate Column, high resolution/capacity, C8 , 4.6 x 250 mm, includes Carbamate Test Mixture 1700-0063Analytical Columns & Guard ColumnsCarbamates
1846150Carbamate Column, rapid analysis, C18, 4.6 x 150 mm, includes Carbamate Test Mixture 1700-0063Analytical Columns & Guard ColumnsCarbamates
1700-3102Cation-exchange GARD™ Assembly: Includes holder and 2 replaceable GARDs™Analytical Columns & Guard ColumnsCation Exchange GARDCation Exchange GARD
1700-3100GARD™ HolderAnalytical Columns & Guard ColumnsCation Exchange GARDCation Exchange GARD
1700-3101Replacement Cation-exchange GARDs™ (2/PK)Analytical Columns & Guard ColumnsCation Exchange GARDCation Exchange GARD
1954150Cation-exchange Column for Glyphosate analysis, 4 x 150 mm, including  Glyphosate Test Mixture 1700-0080Analytical Columns & Guard ColumnsGlyphosate
1612124MYCOTOX™ Reversed-phase Column, 4.6 x 250 mmAnalytical Columns & Guard ColumnsMycotoxins
2381750Polyether Reversed-phase Column, 4.6 x 250 mmAnalytical Columns & Guard ColumnsPolyether Antibiotics
18ECG001Guard Cartridge Holder with 3 guard cartridgesAnalytical Columns & Guard ColumnsReverse Phase GuardReverse Phase Guard
18ECG002Guard Cartridges, 2/pk.Analytical Columns & Guard ColumnsReverse Phase GuardReverse Phase Guard

 

Xem thêm về các dòng sản phẩm hoá chất khác của Pickering tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering Lab tại đây.