Các Loại Hóa chất Chuẩn Pickering và Mẫu Chuẩn Pickering

Giới thiệu

Chất Chuẩn Pickering Sử dụng trong thiết bị tạo dẫn xuất sau cột của Pickering (USA) để phân tích các chỉ tiêu như : Aflatoxins, Amino Acids, Aminoglycoside Antibiotics, Biogenic Amines, Carbamates, Glyphosate, Mycotoxins, Polyether Antibiotics (Aflatoxin, Axit Amin, Kháng sinh Aminoglycoside, Amin sinh học, Carbamate, Glyphosate, Mycotoxin, Kháng sinh Polyether)

Các Loại Hóa chất Chuẩn Pickering và Mẫu Chuẩn Pickering

Các Loại Hóa chất Chuẩn Pickering và Mẫu Chuẩn Pickering

Part NumberDescriptionCategory 1Category 2Category 3
1700-1103Potassium Chloride Eluant, KO3, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsALKION
1700-1102Potassium Hydroxide Eluant, KO2, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsALKION
1700-1101Potassium Phosphate Eluant, KO1, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsALKION
RG003Lithium Column Regenerant, each (950 mL/bottle)

Chất Chuẩn Pickering

Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
Li220Lithium Diluent, pH 2.36, case of 4 (250 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
Li275Lithium Eluant, pH 2.75, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
1700-1125Lithium Eluant, pH 2.80, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
Li280Lithium Eluant, pH 2.80, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
Li292Lithium Eluant, pH 2.92, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
Li365Lithium Eluant, pH 3.65, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
Li375Lithium Eluant, pH 3.75, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
Li750Lithium Eluant, pH 7.50, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsLithium
RG011Sodium Column Regenerant, each (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na220Sodium Diluent, pH 2.20, case of 4 (250 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na220LSodium Diluent, pH 2.20, each (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na270Sodium Eluant, pH 2.80, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na315Sodium Eluant, pH 3.15, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
1700-0112Sodium Eluant, pH 3.15, with 5 % Sulfolane, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na328Sodium Eluant, pH 3.28, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
1700-0114Sodium Eluant, pH 3.33, with 2.5 % Sulfolane, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na425Sodium Eluant, pH 4.25, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na640Sodium Eluant, pH 6.40, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
Na740Sodium Eluant, pH 7.40, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino AcidsSodium
SP100SERAPREP™, each (250 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino Acids
T100CTRIONE® Ninhydrin Reagent (4-month* shelf life), case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino Acids
T100TRIONE® Ninhydrin Reagent (4-month* shelf life), each (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino Acids
T200TRIONE® Two-part Ninhydrin Reagent (12-month* shelf life before mixing), to prepare case of 4 (900 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino Acids
UP100URIPREP™, each (250 mL/bottle)Reagents and ChemicalsAmino Acids
K130Potassium Column Regenerant, each (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsBiogenic Amines
1700-0025ChlorAC Buffer, case of 4 (25 mL/bottle)Reagents and ChemicalsCarbamatesCarbamates
1700-0132ChlorAC Buffer, each (250 mL/bottle)Reagents and ChemicalsCarbamatesCarbamates
CB130Hydrolysis Reagent for Carbamate  analysis 0.05 M, case of 4 (950 mL /bottle)Reagents and ChemicalsCarbamatesCarbamates
CB130.2Hydrolysis Reagent for Carbamate  analysis 0.075 M, case of 4 (950 mL /bottle)Reagents and ChemicalsCarbamatesCarbamates
CB910o-Phthalaldehyde (OPA) Diluent for Carbamate Analysis, case of 4 (950 mL /bottle)Reagents and ChemicalsCarbamatesCarbamates
3700-5000Nash Reagent – AATCC (900ml after mixing)Reagents and ChemicalsFormaldehyde
3700-5100Nash Reagent – ASTM D5910 (900ml after mixing)Reagents and ChemicalsFormaldehyde
RG019Glyphosate Column Regenerant, each (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsGlyphosateGlyphosate
K200Glyphosate Potassium Phosphate Eluant, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsGlyphosateGlyphosate
GA116Hypochlorite Diluent for Glyphosate analysis, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsGlyphosateGlyphosate
GA104o-Phthalaldehyde (OPA) Diluent for Glyphosate Analysis, case of 4 (950 mL /bottle)Reagents and ChemicalsGlyphosateGlyphosate
1700-0140RESTORE™, each (250 mL/bottle)Reagents and ChemicalsGlyphosateGlyphosate
1700-1126PBS Buffer Mycotoxin Anal. 4x950mLReagents and ChemicalsMycotoxinsMycotoxins
1700-1108Sodium Phosphate Eluant, pH 3.30, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and ChemicalsMycotoxinsMycotoxins
3700-2200Vanillin, each (30 g/bottle)Reagents and ChemicalsPolyether AntibioticsPolyether Antibiotics
1700-2200Vanillin, each (300 g/bottle)Reagents and ChemicalsPolyether AntibioticsPolyether Antibiotics
3700-0100Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, each (500 mg/bottle)Reagents and Chemicals
OD104o-Phthalaldehyde (OPA) Diluent for Amino Acids and Amines analysis, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and Chemicals
O120o-Phthalaldehyde (OPA), each (5 g/bottle)Reagents and Chemicals
3700-0400p-Dimethylaminobenzaldehyde (DMAB), each (30 g/bottle)Reagents and Chemicals
1700-0400p-Dimethylaminobenzaldehyde (DMAB), each (300 g/bottle)Reagents and Chemicals
K563Potassium Phosphate  Eluant, pH 5.63, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and Chemicals
K600Potassium Phosphate  Eluant, pH 6.00, case of 4 (950 mL/bottle)Reagents and Chemicals
3700-2000Thiofluor™, each (10 g/bottle)Reagents and Chemicals
1700-00754-peak Amino Acids Test Mixture in 0.01 N HCl, 0.25 µmole/mL, each (5x1mL/bottle), L-Cysteic Acid, L-Aspartic Acid, L-Threonine, L-SerineStandards and Test MixturesAmino Acids
012506CCollagen Hydrolysate Standard in Sodium Citrate Buffer, 0.25 µmole/mL, Proline and Hydroxyproline 1.25 µmole/mL, each (5x1mL)Standards and Test MixturesAmino Acids
011006PNative Sample Standard with Norleucine in Lithium Citrate Buffer, 0.25µmole/mL, each (5x1mL)Standards and Test MixturesAmino Acids
1700-0170Native Sample Standard without Norleucine & Alpha-Amino-Beta-Guanidinopropionic Acid in Lithium Citrate Buffer, 0.25 µmole/mL, each (5x1mL /bottle)Standards and Test MixturesAmino Acids
012006PNative Sample Standard without Norleucine in Lithium Citrate Buffer, 0.25µmole/mL, each (5x1mL)Standards and Test MixturesAmino Acids
1700-0180Native Sample Standard, Acidics and Neutrals, in 0.1 N HCl, 2.5 µmole/mL, Cystine 1.25 µmole/mL, each (5x1mL /bottle)Standards and Test MixturesAmino Acids
1700-0175Native Sample Standard, Basics, in 0.1 N HCl, 2.5 µmole/mL, each (5x1mL)Standards and Test MixturesAmino Acids
1700-0155Oxidized Feed Hydrolysate Standard in Sodium Citrate Buffer, 0.25µmole/mL, each (5x1mL)Standards and Test MixturesAmino Acids
012506HProtein Hydrolysate Standard, in Sodium Citrate Buffer, 0.25 µmole/mL, each (5x1mL)

Chất Chuẩn Pickering

Standards and Test MixturesAmino Acids
1700-0190Carbamate Calibration Standard pack (5x1mL)Standards and Test MixturesCarbamates
1700-0185Carbamate Internal Standard pack (5x1mL)Standards and Test MixturesCarbamates
1700-0063Carbamate Test Mixture in Methanol, 2.5 µg/mL, each (5.0 mL /bottle), Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, BDMC (4-Bromo-3,5-dimethylphenyl-N-methylcarbamate), Carbaryl, Carbofuran, 3-Hydroxycarbofuran, Methomyl, Methiocarb, 1-Naphthol, Oxamyl, and PropoxurStandards and Test MixturesCarbamates
1700-0080Glyphosate Test Mixture in Water, 2.5 µg/mL, each (5.0 mL /bottle), Glyphosate, AMPA (Aminoethyl-phosphonic acid)Standards and Test MixturesGlyphosate

 Tegent Scientific Việt Nam là đại diện chính hãng duy nhất về tư vấn, bán hàng và hỗ trợ khách hàng của Chất Chuẩn Pickering tại Việt Nam

Xem thêm về Pickering (USA) tạo tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.