HÓA CHẤT CHUẨN KIỂM TRA LƯU HUỲNH TRONG DẦU KHOÁNG – NỒNG ĐỘ CỰC THẤP

Hóa chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh trong dầu khoáng - Nồng độ cực thấp

Hóa chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh trong dầu khoáng – Nồng độ cực thấp

ASI STANDARDS (Mỹ)

SKU: SDF-10-1L

Loại sản phẩm: Chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh – Nồng độ cực thấp

Lưu huỳnh trong nhiên liệu Diesel được sản xuất và chứng nhận trọng lượng theo hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Khi áp dụng, các tiêu chuẩn có thể truy xuất nguồn gốc từ các tài liệu tham khảo được NIST chứng nhận.

Đối với Thử nghiệm Cấp III của EPA, chúng tôi khuyên dùng 5, 7 hoặc 15 mg/kg.

Đối với Thử nghiệm lưu huỳnh trong động cơ Diesel hàng hải của EPA/ECA MARPOL Phụ lục VI, chúng tôi khuyên dùng 350, 900 hoặc 950 mg/kg

Lưu huỳnh trong dầu mỏ và nhiên liệu dầu mỏ được sản xuất và chứng nhận trọng lượng theo hướng dẫn của ISO 17034

Nồng độ Hoá chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh

Nồng độ Hóa chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh trong dầu khoáng - Nồng độ cực thấp

Dung tích

Dung tích Hóa chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh trong dầu khoáng - Nồng độ cực thấp

 

Xem thêm về hóa chất chuẩn ASI Standards tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của ASI Standards tại đây.