Giới thiệu

ASTM D2500 Cloud Point StandardASI STANDARDS (Mỹ)SKU: CP2-250

Loại sản phẩm: Hóa chất phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn xác định điểm vẩn đục ASTM D2500. Tài liệu tham khảo được chứng nhận tài sản vật lý cho phân tích dầu mỏ.

Dung tích

Vật liệu: