Cột Sắc Kí Dr.Maisch

Là nhà sản xuất cột sắc kí chuyên dùng trong các lĩnh vực phân tích hóa lý, dược phẩm theo USP…

Cột sắc kí Dr.maisch là nhà sản xuất đến từ Đức.

Cột Sắc Kí Dr.Maisch

Cột Sắc Kí Dr.Maisch

NameParticle SizesCarbon LoadPore Size
CT-Sil C183 – 5 µm11%
CT-Sil Diol5 µm
CT-Sil CN5 µm3%
Encapharm RP183 – 5 µm
EcoPrep 60 Si32%60 Å
EcoPrep 60 C18-2 NE32%60 Å
EcoPrep 120 Si120 Å
Gromsil 100 ODS-0 AB3 – 5 µm100 Å
Gromsil 80 ODS-1 PE3 – 5 µm80 Å
Gromsil 100 ODS-1 PE3 – 5 µm100 Å
Gromsil 80 ODS-2 FE3 – 10 µm80 Å
Gromsil 100 ODS-2 FE3 – 7 µm100 Å
Gromsil ODS-3 CP3 – 15 µm
Gromsil 120 ODS-4 HE3 – 10 µm120 Å
Gromsil 200 ODS-4 HE3 – 10 µm200 Å
Gromsil 120 ODS-5 ST3 – 10 µm120 Å
Gromsil 200 ODS-5 ST3 – 10 µm200 Å
Gromsil 300 ODS-5 ST3 – 10 µm300 Å
Gromsil 120 ODS-6 NE3 – 10 µm120 Å
Gromsil 80 ODS-7 pH4 µm80 Å
Grom Sapphire 65 C183 – 5 µm65 Å
Grom Sapphire 110 C183 – 10 µm110 Å
Gromsil 100 ODS-B3 – 5 µm100 Å
Gromsil 100 Octyl-1 B3 – 5 µm100 Å
Gromsil 100 Octyl-2 AB3 – 5 µm100 Å
Gromsil 80 Octyl-4 FE3 – 5 µm80 Å
Gromsil 100 Octyl-4 FE3 – 5 µm100 Å
Gromsil Octyl-5 CP3 – 5 µm
Gromsil 120 Octyl-6 MB3 – 5 µm120 Å
Grom Sapphire 65 C83 – 5 µm65 Å
Grom Sapphire 110 C83 – 5 µm110 Å
Gromsil C8-Palmitat3 µm
Gromsil 80 Hexyl-1 MB3 – 5 µm80 Å
Gromsil 120 Phenyl-1 FE3 – 5 µm120 Å
Gromsil Phenyl-2 CP3 – 5 µm
Gromsil 80 Phenyl-3 PE3 – 5 µm80 Å
Gromsil 120 Butyl-1 ST3 – 10 µm120 Å
Gromsil 200 Butyl-1 ST3 – 10 µm200 Å
Gromsil 300 Butyl-1 ST3 – 10 µm300 Å
Gromsil 300 Butyl-2 FE3 – 5 µm300 Å
Grom Sapphire 110 C45 µm110 Å
Gromsil 120 TMS-1 ST3 – 5 µm120 Å
Gromsil 300 TMS-1 ST3 – 5 µm300 Å
Gromsil TMS-2 CP3 – 5 µm
Gromsil 120 Cyan-1 ST3 – 10 µm120 Å
Gromsil 300 Cyan-1 ST3 – 10 µm300 Å
Gromsil 80 Cyan-2 PR3 – 5 µm80 Å
Gromsil 80 Amino-1 PR3 – 10 µm80 Å
Gromsil 100 Amino-1 PR5 – 10 µm100 Å
Gromsil Amino-2 PA
Gromsil Amino-3 CP5 µm
Gromsil 300 Amino-4 PR3 – 7 µm
Gromsil 60 Diol5 µm60 Å
Gromsil 120 Diol3 – 10 µm120 Å
Gromsil 200 Diol5 µm200 Å
Gromsil 300 Diol3 – 5 µm300 Å
Gromsil 80 NP-13 – 5 µm80 Å
Gromsil 100 NP-13 – 10 µm100 Å
Gromsil 300 NP-15 µm300 Å
Gromsil 60 NP-23 – 5 µm60 Å
Gromsil 120 NP-23 – 20 µm120 Å
Gromsil 100 NP-45 µm100 Å
Gromsil Sapphire 65 Si5 µm65 Å
Gromsil Sapphire 110 Si5 µm110 Å
Gromsil 120 SEC3 – 5 µm120 Å
Gromsil 200 SEC5 µm200 Å
Gromsil 300 SEC5 µm300 Å
Gromsil 80 SAX5 – 10 µm80 Å
Gromsil 100 SAX5 – 10 µm100 Å
Gromsil Anion5 µm
Gromsil 80 SCX3 – 10 µm80 Å
Gromsil 100 SCX5 – 10 µm100 Å
Hypergrom ODS3 – 5 µm
Spherigrom ODS-23 – 5 µm
Spherigrom ODS-13 – 5 µm
Spherigrom CN5 µm
Gromsil PAH5 µm
GromSil 100 ODS-0 AB, 5 μm5 µm11%100 Å
GromSil 60 ODS-5 ST, 5 μm5 µm22%60 Å
Grom- RESIN H⁺IEX, 8 μm8 µm
ReproSil Amid-C165 µm
ReproSil Mixed-Mode Amino-C183 – 5 µm
ReproSil Mixed-Mode Amino-C83 – 5 µm
ReproSil Mixed-Mode Cyano-C185 µm
Reprospher Mixed-Mode Phenyl-C185 – 10 µm
ReproSil Mixed-Mode C18-Acid5 – 10 µm
Pharmsil RP18 cột sắc kí3 – 5 µm17%120 Å
ReproGel H9 µm
ReproGel Ca9 µm
ReproGel Na9 µm
ReproGel K9 µm
ReproGel Pb9 µm
ReproGel 100 RP-1 cột sắc kí5 – 10 µm
Repromer H9 µm
Repromer Ca9 µm
Repromer Na9 µm
Repromer K9 µm
Repromer Pb9 µm
Repromer Ag9 µm
Repromer 100 RPS5 – 15 µm100 Å
Repromer 300 RPS5 – 10 µm300 Å
Repromer 1000 RPS8 – 10 µm1 000 Å
Repromer 2000 RPS10 µm1 000 Å
Repromer AXS7 µm100 Å
Repromer AX5 – 15 µm100 Å
Repromer AX-210 µm100 Å
Repromer SCX10 µm100 Å
Repromer CAT7 µm100 Å
Repromer SCX 3007 µm300 Å
Repromer 1000 AX10 µm1 000 Å
Repromer HLB
RepromerQ10 – 30 µm
Repromer 100 CAT cột sắc kí7 µm
ReproSil DIBS-RP5 µm
ReproSil-Si, Saturator column
ReproSil-C18, Saturator column
Reprospher Ghost Eliminator
ReproSil Hop-Bitter
ReproSil p-tert, Butylcalix(4)aren
ReproSil-PAH-Plus3 – 7 µm
ReproSil-PAH-EPA5 µm
ReproSil-PAH-EPA-25 µm
ReproSil-PAH-V5 µm
ReproSil Pestizid-III5 µm
ReproSil 100 CAT5 – 7 µm
ReproSil Chiral-TG5 µm
ReproSil-D Chiral-Beta-CD-R(+) Phenylethylamin
Chirobiotic-TAG cột sắc kí10 µm
Reprosil Chiral AA, D-/L-Alanine100 Å
ReproSil Gold 100 C18-XBD1.8 – 10 µm16.50%100 Å
ReproSil Gold 100 C8-XBD1.8 – 10 µm10.50%100 Å
ReproSil Gold 100 Si5 – 10 µm100 Å
ReproSil 50 SEC5 µm
ReproSil 125 SEC3 – 10 µm
ReproSil 200 SEC1.9 – 5 µm
ReproSil 200 SEC-21.9 – 10 µm
ReproSil 300 SEC3 – 5 µm
ReproSil 4000 SEC5 µm400 Å
ReproSil 5000 SEC5 µm800 Å
Stability Basic-C183 µm
Stability 100 Alumina5 µm
EcoPrep 120 C18-2 NE25%120 Å
EcoPrep 120 C18-2 HE27%120 Å
Equisil Si3 – 5 µm120 Å
Equisil ODS3 – 10 µm10%120 Å
Equisil MOS3 – 10 µm6.50%120 Å
Equisil MOS-23 – 5 µm6.50%120 Å
Equisil Phenyl3 – 5 µm5%120 Å
Equisil SAS3 – 5 µm3%120 Å
Equisil APS3 – 5 µm120 Å
Equisil APS-25 µm120 Å
Equisil CPS5 µm120 Å
Equisil CPS-23 µm120 Å
Equisil SAX5 µm120 Å
Equisil SCX5 µm120 Å
Equisil BDS C183 – 5 µm11%130 Å
Equisil BDS C83 – 5 µm7%130 Å
Equisil BDS Phenyl3 – 5 µm5%130 Å
Equisil BDS CPS5 µm130 Å
Equisil Gold C183 – 10 µm175 Å
Equisil Gold C83 – 10 µm175 Å
Equisorb3 – 10 µm80 Å
Equisorb CN5 µm
Equisorb NH25 µm
Gold-Turbo 100 Si1.5 µm100 Å
Gold-Turbo 100 ODS1.5 µm11%100 Å
Gold-Turbo 100 ODS-AB1.5 µm100 Å
Gold-Turbo 100 ODS-H1.5 µm20%100 Å
Gold-Turbo 80 ODS-31.5 µm12%80 Å
Gold-Turbo 120 BS-C231.5 µm120 Å
Gold-Turbo 120 ODS cột sắc kí1.5 µm120 Å
Gold-Turbo 120 ODS-HL1.5 µm120 Å
Gold-Turbo Amid-C121.5 µm
Gold-Turbo ODS-41.5 µm120 Å
Gold-Turbo ODS-MS1.5 µm
Gold-Turbo 120 C81.5 µm120 Å
Gold-Turbo Fluosil1.5 µm
Gold-Turbo ESM C181.5 µm
Micra Si
Grom- Sapphire 110 C18, 5 μm5 – 5 µm16%110 Å
Reprospher 120 SAX10 µm120 Å
Reprospher 120 SCX10 µm120 Å
Reprospher 120 C8-Z10 µm120 Å
Reprobond C185 – 45 µm10%120 Å
Reprobond Phenyl10 µm120 Å
Reprobond NH210 µm120 Å
Reprobond CN10 µm120 Å
Reprobond Si10 – 45 µm120 Å
ReproGel 50 GPC5 – 10 µm50 Å
ReproGel 100 GPC5 – 10 µm100 Å
ReproGel 500 GPC5 – 10 µm500 Å
ReproGel 1000 GPC5 – 10 µm1 000 Å
ReproGel 10 000 GPC5 – 10 µm10 000 Å
ReproGel 100 000 GPC5 – 10 µm100 000 Å
ReproGel GPC linear (Mixed-bed)5 – 10 µm
Reprokrom Si5 – 10 µm
Reprokrom C183.5 – 10 µm
Reprokrom C85 – 10 µm
Repromer OH-250010 µm0%
Repromer OH-300010 µm
Repromer OH-400010 µm
Repromer OH-500010 µm
ReproPak C184 µm60 Å
ReproPak C84 µm60 Å
ReproPak Phenyl4 µm60 Å
ReproPart ODS-35 – 10 µm10%
ReproPart SAX10 µm
ReproPart SCX10 µm
Reprospher 100 C30-DE1.8 – 10 µm20%100 Å
Reprospher 100 C3010 µm19%100 Å
Reprospher 100 C181.7 – 10 µm16%100 Å
Reprospher 100 C18-DE1.7 – 10 µm16%100 Å
Reprospher 100 C18-Aqua1.7 – 30 µm12%100 Å
Reprospher 100 C18-Aqua-DE3 µm12%100 Å
Reprospher 100 C18-NE1.7 – 5 µm15%100 Å
Reprospher 100 C18-TDE3 – 10 µm20%100 Å
Reprospher 100 C18-TN5 µm17%100 Å
Reprospher 100 C18-Phenyl5 – 10 µm100 Å
Reprospher 100 C18/WCX5 – 10 µm100 Å
Reprospher 100 C124 – 5 µm8%100 Å
Reprospher 100 C8-Aqua1.8 – 10 µm8%100 Å
Reprospher 100 C8-Aqua-DE3 – 5 µm8%100 Å
Reprospher 100 C81.8 – 10 µm10%100 Å
Reprospher 100 C8-DE1.7 – 10 µm10%100 Å
Reprospher 100 C8-NE5 µm9%100 Å
Reprospher 100 C8-TN5 µm100 Å
Reprospher 100 Phenyl1.8 – 10 µm9%100 Å
Reprospher 100 Phenyl-NE5 µm12%100 Å
Reprospher 100 Phenyl-Hexyl1.8 – 5 µm13%100 Å
Reprospher 100 Phenyl-Hexyl-e3 – 10 µm13%100 Å
Reprospher 100 Diphenyl5 µm100 Å
Reprospher 100 Biphenyl5 µm100 Å
Reprospher 100 PFP5 µm100 Å
Reprospher 100 C6-TDE5 µm8%100 Å
Reprospher 100 C4-Aqua5 – 10 µm6%100 Å
Reprospher 100 C41.8 – 5 µm6%100 Å
Reprospher 100 C4-DE5 µm7%100 Å
Reprospher 100 CN1.8 – 10 µm7%100 Å
Reprospher 100 CN-DE1.7 – 1.8 µm7%100 Å
Reprospher 100 Diol-DE5 µm7%100 Å
Reprospher 100 Diol3 – 5 µm7%100 Å
Reprospher 100 2-EP5 – 10 µm100 Å
Reprospher 100 4-EP5 – 10 µm100 Å
Reprospher 100 NH2-DE1.8 – 5 µm4%100 Å
Reprospher 100 NH23 – 5 µm4%100 Å
Reprospher 100 DNH3 – 5 µm5%100 Å
Reprospher Carbohydrate5 µm100 Å
Reprospher 100 PEI3 – 50 µm100 Å
Reprospher 100 Si1.7 – 10 µm100 Å
Reprospher HILIC-P3 – 10 µm100 Å
Reprospher HILIC-A3 – 10 µm100 Å
Reprospher HILIC-ARG3 – 5 µm100 Å
Reprospher Acidosil-S5 – 10 µm100 Å
Reprospher Acidosil-C5 – 10 µm100 Å
Reprospher 200 Si5 µm200 Å
Reprospher 200 C30-DE5 µm10%200 Å
Reprospher 200 C18-TDE5 µm12%200 Å
Reprospher 200 C18-TN3 – 10 µm11%200 Å
Reprospher 200 C18-DE1.8 – 3 µm10%200 Å
Reprospher 200 C182.5 – 5 µm9%200 Å
Reprospher 200 C18-Aqua3 – 5 µm5%200 Å
Reprospher 200 C83 – 5 µm5%200 Å
Reprospher 200 Phenyl5 µm200 Å
Reprospher 200 SAX3 – 50 µm200 Å
Reprospher 300 C41.8 – 5 µm2.50%300 Å
Reprospher 300 C4-DE2.5 – 5 µm3%300 Å
Reprospher 300 C4-Aqua1.8 – 5 µm3%300 Å
Reprospher 300 C4-T5 µm4%300 Å
Reprospher 300 C81.8 – 5 µm4%300 Å
Reprospher 300 C8-T5 µm6%300 Å
Reprospher 300 C8-TN5 µm5%300 Å
Reprospher 300 C181.8 – 10 µm7%300 Å
Reprospher 300 C18-DE2.5 – 5 µm7%300 Å
Reprospher 300 C18-Aqua3 – 5 µm4%300 Å
Reprospher 300 C18-TN5 – 30 µm10%300 Å
Reprospher 300 C18-T5 µm11%300 Å
Reprospher 300 Phenyl-DE3 µm5%300 Å
Reprospher 300 Phenyl10 µm4%300 Å
Reprospher 300 PEI3 – 10 µm300 Å
ReproSil Fluosil C83 – 5 µm
ReproSil Fluosil C8-NE5 µm
ReproSil Fluosil RP8F5 µm
ReproSil Fluosil 60 PFP3 – 5 µm
ReproSil Fluosil 120 PFP2.2 µm10%
ReproSil Fluosil 100 PFP1.8 – 10 µm12%
Reproshell C182.6 µm80 Å
Reproshell ODS-32.7 – 5 µm5%90 Å
Reproshell Si2.7 – 5 µm90 Å
Reproshell PFP2.7 – 5 µm4%
Reproshell C82.7 – 5 µm4.50%90 Å
Reproshell Phenyl-Hexyl2.7 – 5 µm5.50%
Reproshell Biphenyl2.7 – 5 µm4.50%90 Å
Reproshell ODS-12.7 – 5 µm6%90 Å
ReproSil 70 Si5 – 50 µm70 Å
ReproSil 70 C183 – 10 µm20%70 Å
ReproSil 70 C85 – 10 µm14%70 Å
ReproSil 70 C45 µm10%70 Å
ReproSil 70 Phenyl5 µm16%70 Å
ReproSil 70 CN5 µm10%70 Å
ReproSil 70 Diol5 µm4%70 Å
ReproSil 70 NH25 µm5%70 Å
ReproSil 80 Si3 – 5 µm80 Å
ReproSil 80 C15 µm3%80 Å
ReproSil 80 Hexyl (C6)3 – 5 µm6%80 Å
ReproSil 80 Phenyl3 – 10 µm3%80 Å
ReproSil 80 C83 – 5 µm6%80 Å
ReproSil 80 ODS-13 – 10 µm7%80 Å
ReproSil 80 ODS-23 – 10 µm12%80 Å
ReproSil OPA3 µm80 Å
ReproSil 80 NH23 – 5 µm2%80 Å
ReproSil 80 Diol5 µm80 Å
ReproSil 80 CN3 – 10 µm3.50%80 Å
ReproSil 80 SAX3 – 10 µm4%80 Å
ReproSil 80 SAX-25 µm4%80 Å
ReproSil 300 SAX5 µm300 Å
ReproSil 80 SCX3 – 10 µm80 Å
ReproSil Amid-C121.5 – 10 µm120 Å
ReproSil 100 ODS-25 – 10 µm100 Å
ReproSil 100 SCX5 – 10 µm100 Å
ReproSil 100 Si3 – 20 µm100 Å
ReproSil 100 C43 – 10 µm5%100 Å
ReproSil 100 C83 – 15 µm8%100 Å
ReproSil 100 C8-AB5 µm12%100 Å
ReproSil 100 C183 – 50 µm15%100 Å
ReproSil 100 C18-AB5 µm18%100 Å
ReproSil 100 C18-TDE10 µm18%100 Å
ReproSil 100 C18-TN10 – 20 µm18%100 Å
ReproSil 100 ODS-A3 – 5 µm16%100 Å
ReproSil 100 ODS-AQ3 – 10 µm13%100 Å
ReproSil 100 C18-Aqua10 µm100 Å
ReproSil 100 RP18-NE10 – 20 µm16%100 Å
ReproSil C18-MP3 – 5 µm120 Å
ReproSil Org. Acid5 µm120 Å
ReproSil Amid-C18 ABZ3 – 5 µm200 Å
ReproSil Amid-C183 – 10 µm100 Å
ReproSil Amid-C18-e5 µm100 Å
ReproSil C18-Acid5 – 10 µm100 Å
ReproSil 100 Phenyl3 – 10 µm9%100 Å
ReproSil 100 Phenyl-Hexyl10 µm14%100 Å
ReproSil 100 CN3 – 10 µm2%100 Å
ReproSil 100 NH23 – 10 µm3%100 Å
ReproSil 100 DNH5 – 50 µm5%100 Å
ReproSil 100 Polyamin-23 – 5 µm8%100 Å
ReproSil 100 Diol5 – 10 µm3%100 Å
ReproSil 100 C30-m5 µm100 Å
ReproSil 150 Si5 µm150 Å
ReproSil 150 C183 – 10 µm10%150 Å
ReproSil 150 C83 – 5 µm6%150 Å
ReproSil 150 CN3 – 5 µm5%150 Å
ReproSil 150 Phenyl3 – 5 µm8%150 Å
ReproSil 200 Si5 µm200 Å
ReproSil 200 Diol5 µm200 Å
ReproSil 200 C185 µm200 Å
ReproSil 200 C4-Aqua5 µm200 Å
ReproSil 200 C8-Aqua5 µm200 Å
ReproSil 200 C18-Aqua5 µm200 Å
ReproSil 300 C45 – 10 µm300 Å
ReproSil 300 C85 – 10 µm300 Å
ReproSil 300 C185 – 10 µm300 Å
ReproSil 300 DEAE5 µm300 Å
ReproSil 300 Polyamin3 – 7 µm300 Å
ReproSil 120 BDS C183 – 5 µm120 Å
ReproSil 120 BDS C83 – 5 µm120 Å
ReproSil 120 BDS Phenyl3 – 5 µm120 Å
ReproSil Chiral-NR3 – 12 µm100 Å
ReproSil Chiral-NR-R8 – 12 µm100 Å
ReproSil Chiral-AM3 – 20 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-AM-R3 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-OM3 – 20 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-OM-R3 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-AMS3 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-AMS-R3 – 5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-CM3 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-GM5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-JM3 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-JM-R3 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-BM5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-ZM3 – 5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-XM3 – 5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-ZA3 – 5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-YM5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MIB5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MIC3 – 5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MIX5 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MIZ3 – 10 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MOF5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MIA5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MIF5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-MID5 µm1 000 Å
ReproSil Chiral-AGP5 µm300 Å
ReproSil Chiral-HSA5 µm300 Å
ReproSil Chiral-PS8 µm
ReproSil Chiral-OH8 µm
ReproSil Chiral-AA5 – 8 µm100 Å
ReproSil Chiral-TAG5 – 10 µm100 Å
ReproSil Chiral-CA5 – 8 µm
ReproSil Chiral-L-PhenylGlycin5 µm
ReproSil Chiral-D-PhenylGlycin3 – 5 µm
ReproSil Chiral L-Leucin5 µm
ReproSil Chiral-L-Prolin5 µm
ReproSil L-Hydroxy-Prolin5 µm
ReproSil Chiral-Beta-CD5 µm100 Å
ReproSil Chiral-Beta-PM5 µm100 Å
ReproSil DIBS-C1820 µm
ReproSil DIBS-C820 µm
ReproSil DIBS-C420 µm
ReproSil DIBS-RP-C410 µm
ReproSil Gold 120 C181.9 – 15 µm20%120 Å
ReproSil Gold 120 C81.9 – 20 µm12%120 Å
ReproSil Gold 120 C43 – 20 µm8%120 Å
ReproSil Gold 120 C23 – 10 µm4%120 Å
ReproSil Gold 200 C183 – 10 µm14%
ReproSil Gold 200 C85 – 10 µm8%200 Å
ReproSil Gold 200 C43 – 10 µm5%200 Å
ReproSil Gold 300 C183 – 10 µm8%300 Å
ReproSil Gold 300 C83 – 10 µm5%300 Å
ReproSil Gold 300 C43 – 15 µm3%300 Å
ReproSil Gold 300 C25 – 10 µm1%300 Å
ReproSil Saphir 100 C181.5 – 10 µm20%100 Å
ReproSil Saphir 100 C85 – 10 µm12%100 Å
ReproSil Saphir 100 C45 – 10 µm8%100 Å
ReproSil Saphir 100 NH25 µm4%100 Å
ReproSil Saphir 100 SCX3 – 10 µm100 Å
ReproSil Saphir 100 SAX5 µm100 Å
ReproSil Saphir 1000 Si10 µm
ReproSil Saphir 300 CM5 – 15 µm300 Å
ReproSil Saphir 300 SCX5 – 15 µm300 Å
ReproSil Star SAX5 – 7 µm
ReproSil Star SAX-25 µm
ReproSil Star SAX-35 µm300 Å
ReproSil Star SCX5 µm
ReproSil Star NH25 µm3.50%
ReproSil Star Si5 µm
ReproSil Star Phenyl-Ether5 – 10 µm8%
ReproSil Star ZIK HILIC1.5 – 5 µm
ReproSil Star RP18-e2 – 10 µm17%
ReproSil Star SB-C185 µm
ReproSil Star SB-C83 – 5 µm
ReproSil Star 300 SB-C185 µm
ReproSil Star 100 ODS-33 – 5 µm17%
ReproSil Star 100 C83 – 5 µm15%
ReproSil-Pur Basic C181.9 – 2.5 µm17%120 Å
ReproSil-Pur Basic-C183 – 15 µm17%100 Å
ReproSil-Pur Basic-C18-HD3 – 10 µm25%100 Å
ReproSil-Pur Basic-C81.9 – 10 µm15%100 Å
ReproSil-Pur Basic-C8-23 – 5 µm12%100 Å
ReproSil-Pur Basic C510 µm12.50%100 Å
ReproSil-Pur Basic 100 Si3 – 5 µm100 Å
ReproSil-Pur 60 Si3 – 5 µm60 Å
ReproSil-Pur 60 ODS-33 – 10 µm18%60 Å
ReproSil-Pur 120 Si1.9 – 10 µm120 Å
ReproSil-Pur 120 C13 – 5 µm4%120 Å
ReproSil-Pur 120 C43 – 20 µm7%120 Å
ReproSil-Pur 120 C83 – 20 µm9%120 Å
ReproSil-Pur 120 C8-SH3 – 5 µm10%120 Å
ReproSil-Pur 120 C18-AQ1.9 – 20 µm15%120 Å
ReproSil-Pur 120 ODS-31.9 – 50 µm17%120 Å
ReproSil-Pur 120 C18-SH3 – 5 µm17%120 Å
ReproSil-Pur 120 RP18-NE3 – 5 µm14%120 Å
ReproSil-Pur 120-C18 ace-EPS3 – 5 µm12.50%120 Å
ReproSil-Pur 120 Phenyl3 – 10 µm8%120 Å
ReproSil-Pur 120 CN3 – 10 µm7%120 Å
ReproSil-Pur 120 NH23 – 10 µm4%120 Å
ReproSil-Pur 120 Diol3 – 10 µm7%120 Å
ReproSil-Pur 200 Si3 – 5 µm200 Å
ReproSil-Pur 200 Diol1.9 – 5 µm5%200 Å
ReproSil-Pur 200 C18-AQ1.9 – 50 µm11%200 Å
ReproSil-Pur 200 ODS-33 – 15 µm12%200 Å
ReproSil-Pur 300 Si3 – 10 µm300 Å
ReproSil-Pur 300 Diol3 – 5 µm3.50%300 Å
ReproSil-Pur 300 CN3 µm300 Å
ReproSil-Pur 300 C43 – 10 µm2.50%300 Å
ReproSil-Pur 300 C83 – 15 µm4%300 Å
ReproSil-Pur 300 ODS-33 – 10 µm9%300 Å
ReproSil-Pur 300 Phenyl3 – 5 µm3%300 Å
ReproSil-Pur 1000 Si5 µm1 000 Å
ReproSil-Pur 1000 NH23 – 5 µm1%1 000 Å
ReproSil-Pur 1000 ODS-35 – 10 µm1.60%1 000 Å
ReproSil 100 C18-XBD5 – 10 µm16%100 Å
ReproSil 100 C8-XBD5 – 10 µm10%100 Å
ReproSil XR 120 C183 – 10 µm10%120 Å
ReproSil XR 120 C18-MS3 – 5 µm120 Å
ReproSil XR 120 C83 – 10 µm5%120 Å
ReproSil XR 120 C45 µm120 Å
ReproSil XR 120 C25 µm120 Å
ReproSil XR 120 Phenyl3 – 10 µm6%120 Å
ReproSil XR 120 NH23 – 10 µm120 Å
ReproSil XR 120 NH2-e5 µm120 Å
ReproSil-XR 120 CN3 – 5 µm120 Å
ReproSil XR 120 SCX3 – 5 µm120 Å
ReproSil XR 120 SAX3 – 5 µm120 Å
ReproSil XR 120 Si3 – 10 µm120 Å
ReproSil-XR 300 C43 – 10 µm300 Å
ReproSil-XR 300 C83 – 10 µm300 Å
ReproSil-XR 300 C183 – 10 µm300 Å
ReproSil XR 300 SCX3 – 5 µm300 Å
Stability 100 C303 – 10 µm100 Å
Stability 100 C30-NE5 µm100 Å
Stability 100 C30-m5 µm100 Å
Stability 100 BS-C135 µm100 Å
Stability 100 BS-C173 – 10 µm100 Å
Stability 100 BS-C235 µm100 Å
Stability 120 BS-C231.5 – 5 µm120 Å
Stability 120 BS-C23-e5 µm120 Å
Stability 300 BS-C235 µm300 Å
Stability 100 Amid-C255 µm100 Å
Stability 100 Amid-C183 – 5 µm100 Å
Stability 100 Amid-C163 – 5 µm100 Å
Stability 120 Amid-C121.5 – 5 µm120 Å
Stability ABZ-Amid-C183 – 5 µm
Stability Polyamin3 – 5 µm300 Å
Stability 100 Polyamin-23 – 10 µm100 Å
Stability 300 Polyamin-23 – 10 µm300 Å
Ultrasep ES 100 Si5 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP18e cột sắc kí3 – 7 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP183 – 10 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP8e3 – 5 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP84 – 10 µm100 Å
Ultrasep ES 100 Methyl-RP8 cột sắc kí7 µm100 Å
Ultrasep ES 100 Methyl-RP187 µm100 Å
Ultrasep ES 100 Dimethyl RP185 µm100 Å
Ultrasep ES 100 Phenyl5 – 7 µm100 Å
Ultrasep ES 100 Phenyl-Hexyl3 – 5 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP6 cột sắc kí5 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP45 – 10 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP35 µm100 Å
Ultrasep ES 100 RP1 cột sắc kí3 – 5 µm100 Å
Ultrasep ES 100 NH25 µm100 Å
Ultrasep 100 NH2-DE5 µm100 Å
Ultrasep ES 100 CN5 µm100 Å
Ultrasep ES 100 OH5 µm100 Å
Ultrasep ES PAH5 – 10 µm
Ultrasep ES PAH-EPA-25 µm
Ultrasep ES PAH-QC4 µm
Ultrasep ES PAH Super3 µm
Ultrasep ES ALD
Ultrasep ES Pest
Ultrasep ES Phenoxycarb
Ultrasep ES Phen (ol)
Ultrasep ES Ex424/2
Ultrasep ES AZO
Ultrasep ES AP
Ultrasep ES DIISO
Ultrasep ES TOX1
Ultrasep ES Tensid
Ultrasep ES Enviro-Phe
Ultrasep ESD FS3 µm120 Å
Ultrasep ES WAX FS
Ultrasep ES FS
Ultrasep ES Sacch
Ultrasep ES Vit W
Ultrasep ES Vit F
Ultrasep ES Vit T-2
Ultrasep ES SAX-W5 – 7 µm
Ultrasep ES SAX-W33
Ultrasep ES SAX QCM7 µm
Ultrasep SAX-25 µm
Ultrasep ES Phenyl-SCX75
Ultrasep ES SCXPM
Ultrasep ESD 300-Prot-C18 cột sắc kí5 µm300 Å
Ultrasep ESD PRP183 µm120 Å
Ultrasep ESD Pharm RP183 µm120 Å
Ultrasep ESD Pharm RP18e3 µm120 Å
Ultrasep ESD Chol3 µm120 Å
Ultrasep ESD RP18-M5003 µm5%120 Å
Ultrasep ES RP18-M5005 µm5%
Ultrasep ES Pharm RP18e3 – 5 µm
Ultrasep ES Pharm RP185 µm
Ultrasep ES Pharm Spezial RP18e5 – 7 µm
Ultrasep ES Pharm Spezial RP184 – 7 µm
Ultrasep ES Pharm-RP8e5 µm
Ultrasep ES Pharm-RP85 µm
Ultrasep ES Pharm-Spezial RP8e
Ultrasep ES Pharm-Spezial RP8
Ultrasep ES Pharm-RP8EA
Ultrasep ES Pharm-PFP
Ultrasep ES 100 PFP
Ultrasep ES RP18-MLD
Ultrasep ESD 300 PFP300 Å
Ultrasep ES Amid RP18A
Ultrasep ES Amid RP18AE
Ultrasep ES Amid RP18AM
Ultrasep ES Amid H-RP18P
Ultrasep ES Amid H-RP18PA
Ultrasep ES Chair
Ultrasep ES-C10-Omega-COOH
Ultrasep ES Aminotetraol
Ultrasep ES Aminopolyol G
Ultrasep ES Aminopolyol H
Ultrasep ES RP8F cột sắc kí
Ultrasep ES PEO
Ultrasep ES C30-DM
Ultrasep ES C12 TA

Tegent Việt Nam là nhà cung cấp và hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật các sản phẩm thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ Và tư vấn

Xem thêm các sản phẩm vật tư tiêu hao tại đây

Xem thêm về các sản phẩm khác tại đây.

Xem thêm về nhà sản xuất tại đây

—————————————————————————————-

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhanh nhất:

Email: info@tegent.com.vn

Hotline: 0896164868

Zalo: 0987445016