Hóa chất chuẩn ICP hay ICP-MS IV Inorganic Ventures (USA) là chất chuẩn dùng để làm cơ sở hiệu chuẩn nồng độ tiến hành phân tích mẫu trong các nền mẫu khác nhau theo phương pháp phổ cảm ứng cao tầng plasma (ICP) với đầu dò phát xạ OES hoặc khối phổ MS và được sản xuất tại Mỹ được các nhà sản xuất ICP Agilent, Thermo, Perkil Elmer (PE) … 

Đáp ứng các yêu cầu

✔ Có thể truy nguyên theo NIST SRM
✔ Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001
✔ Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 17025
✔ Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 17034
✔ Được kiểm nghiệm bằng quy trình hóa học ướt đã được xác nhận
✔ Được kiểm nghiệm bằng quy trình ICP-OES đã được xác nhận
✔ Dấu vết tạp chất kim loại được xác định bằng ICP và ICP-MS

Hãy liên hệ đến chúng tôi để có mã sản phẩm phù hợp với hóa chất chuẩn CRM ICP hay ICP-MS IV Inorganic Ventures (USA)

IV P/N
IV-STOCK-53-125ML
IV-STOCK-74-500ML
IV-STOCK-75-125ML
AGI-TS-1-125ML

Hóa chất chuẩn CRM Inorganic Ventures (USA)

Hóa chất chuẩn CRM Inorganic Ventures (USA)

Các mã sản phẩm hóa chất chuẩn ICP từ IV Inorganic Ventures (USA)

ICADP1-125ML …………………………..86ICRB1-125ML……………………………..88IV-STOCK-50-125ML ………………….. 43
ICBA1-125ML……………………………..88ICS2O31-125ML………………………….87IV-STOCK-51-125ML ………………….. 43
ICBEN1-125ML……………………………86ICS2O31-500ML …………………………87IV-STOCK-52-125ML ………………….. 43
ICBR1-125ML………………….86, 93, 100ICSCC1-125ML……………………………87IV-STOCK-53-125ML ………………….. 43
ICBR1-500ML …………………86, 93, 100ICSCN1-125ML …………………………..87IV-STOCK-54-125ML ………………….. 43
ICBRO31-125ML………………86, 93, 100IC-SCS1-125ML…………………………..89IV-STOCK-55-125ML ………………….. 44
ICBRO31-500ML ……………..86, 93, 100ICSO410-125ML………………………….87IV-STOCK-56-125ML ………………….. 44
ICBTR1-125ML……………………………86ICSO410-500ML …………………………87IV-STOCK-57-125ML ………………….. 44
ICCA1-125ML……………………………..88ICSO41-125ML……………………………87IV-STOCK-58-125ML ………………….. 44
ICCA1-500ML …………………………….88ICSO41-500ML …………………………..87IV-STOCK-59-125ML ……………………89
ICCIT1-125ML…………………………….86ICSR1-125ML……………………………..88IV-STOCK-59-500ML……………………89
ICCIT1-500ML ……………………………86ICTA1-125ML ……………………………..88IV-STOCK-60-125ML ……………………53
ICCL10-125ML ……………………………87ICTEA1-125ML……………………………88IV-STOCK-61-125ML ……………………89
ICCL10-500ML……………………………87ICTMA1-125ML …………………………..88IV-STOCK-61-500ML……………………89
ICCL1-125ML ……………………………..86ICTMAH1-125ML ………………………..88IV-STOCK-62-125ML ……………………89
ICCL1-500ML……………………………..86ICTRTR1-125ML………………………….87IV-STOCK-63-125ML ……………………90
ICCLO21-125ML………………86, 93, 100IV-7-125ML ………………………….. 68, 74IV-STOCK-64-125ML ……………………90
ICCLO21-500ML ……………..86, 93, 100IV-19-125ML ………………………… 69, 75IV-STOCK-64-500ML……………………90
ICCLO31-125ML………………86, 93, 100IV-21-125ML ………………………… 69, 75IV-STOCK-65-125ML ………………53, 57
ICCLO31-500ML ……………..86, 93, 100IV-26-125ML ………………………… 69, 75IV-STOCK-66-125ML ……………………53
ICCLO41-125ML……………………. 87, 93IV-26-500ML………………………… 69, 75IV-STOCK-67-125ML ………………….. 54
ICCLO41-500ML …………………… 87, 93IV-28-125ML ………………………… 69, 75IV-STOCK-68-125ML ………………….. 54
ICCO31-125ML……………………………86IV-28-500ML………………………… 69, 75IV-STOCK-69-125ML ………………….. 54
ICCO31-500ML …………………………..86IV-6239 …………………………………….57IV-STOCK-70-125ML ………………….. 54
ICCRO41-125ML………………………….86IV-48592 …………………………………..57IV-STOCK-72-125ML ………………….. 77
ICCS1-125ML……………………………..88IV-ACID-BLANK-1L…………………….108IV-STOCK-73-125ML ………………….. 77
ICDCA-S-125ML ……………………. 91, 93IV-ACID-BLANK-500ML………………108IV-STOCK-74-500ML ………………….. 44
ICDCA-S-500ML……………………. 91, 93IV-DI-BLANK-1L ………………………..108IV-STOCK-75-125ML ………………….. 44
ICDEA1-125ML……………………………88IV-DI-BLANK-500ML ………………….108IV-STOCK-77-500ML ………………….. 44
ICDMA1-125ML…………………………..88IV-ICPMS-71A-125ML…………………..47IV-STOCK-78-125ML ………………….. 54
ICF1-125ML ……………………………….86IV-ICPMS-71A-500ML ………………….47IV-STOCK-79-125ML ………………….. 54
ICF1-500ML……………………………….86IV-ICPMS-71B-125ML…………………..47IV-STOCK-1643-125ML…………………49
IC-FAS-1A-125ML………………………..89IV-ICPMS-71B-500ML ………………….47IV-STOCK-1643-500ML ………………..49
IC-FAS-1A-500ML ……………………….89IV-ICPMS-71C-125ML…………………..48LACB1-500ML ……………………………48
ICGLY1-125ML ……………………………86IV-ICPMS-71C-500ML ………………….48LINB2-125ML………………………..52, 98
ICGTR1-125ML……………………………86IV-ICPMS-71D-125ML…………………..48MM-MG-10-125ML ………………………98
ICHCO1-125ML …………………………..86IV-ICPMS-71D-500ML ………………….48MM-P-40-125ML…………………………98
ICHCO1-500ML…………………………..86IV-STOCK-2-125ML ……………………..38MM-PD-10-125ML……………………….98
ICI1-125ML ………………………………..86IV-STOCK-2-500ML……………………..38MM-PD-10-500ML ………………………98
ICI1-500ML………………………………..86IV-STOCK-3-125ML ……………………..38MM-PD-5-125ML…………………………98
ICK1-125ML ……………………………….88IV-STOCK-3-500ML……………………..38MM-PD-5-500ML ………………………..98
ICK1-500ML……………………………….88IV-STOCK-4-125ML …………………….38MM-PDMG-32-125ML ………………….98
ICKHP1-125ML …………………………..87IV-STOCK-4-500ML……………………..38MM-PDMG-32-500ML………………….98
ICLCT1-125ML……………………………86IV-STOCK-5-125ML …………………….38MS10B-10PPM-100ML …………………20
ICLI1-125ML ………………………………88IV-STOCK-6-125ML …………………….38MS11B-10PPM-100ML …………………20
ICMEA1-125ML …………………………..88IV-STOCK-7-125ML ……………….. 39, 89MS6LI-100PPM-125ML ………………..22
ICMEA1-500ML…………………………..88IV-STOCK-7-500ML ……………….. 39, 89MS6LI-10PPM-125ML ………………….20
ICMG1-125ML…………………………….88IV-STOCK-8-125ML ……………………..39MSAELUENT-100ML ……………………91
ICMG1-500ML ……………………………88IV-STOCK-8-500ML……………………..39MSAELUENT-500ML ……………………91
ICMLA1-125ML …………………………..86IV-STOCK-9-125ML ……………………..39MSAG-100PPM-125ML…………………22
ICMLE1-125ML …………………………..86IV-STOCK-10-125ML ……………………39MSAG-100PPM-500ML ………………..22
ICMLO1-125ML …………………………..86IV-STOCK-12-125ML…………………….39MSAG-10PPM-125ML…………………..21
ICMMA1-125ML ………………………….88IV-STOCK-13-125ML…………………….39MSAL-100PPM-125ML …………………22
ICMPA1-125ML …………………………..88IV-STOCK-14-500ML ……………………40MSAL-100PPM-500ML…………………22
ICMSA1-125ML …………………………..86IV-STOCK-15-125ML…………………….40MSAL-10PPM-125ML …………………..20
ICNA1-125ML……………………………..88IV-STOCK-16-125ML…………………….40MSAS-100PPM-125ML……………22, 55
ICNA1-500ML …………………………….88IV-STOCK-17-125ML…………………….40MSAS-10PPM-125ML……………..20, 55
ICNH41-125ML …………………………..88IV-STOCK-18-125ML…………………….40MSAU-100PPM-125ML…………………22
ICNH41-500ML…………………………..88IV-STOCK-21-125ML ……………………40MSAU-100PPM-500ML ………………..22
ICNNH41-125ML …………………………88IV-STOCK-21-500ML ……………………40MSAU-10PPM-125ML…………………..20
ICNNH41-500ML…………………………88IV-STOCK-22-125ML ……………………41MSAU-10PPM-500ML ………………….20
ICNNO21-125ML …………………………86IV-STOCK-23-500ML……………………41MSB-100PPM-125ML …………………..22
ICNNO21-500ML…………………………86IV-STOCK-24-125ML ……………………41MSB-10PPM-125ML …………………….20
ICNNO31-125ML …………………………86IV-STOCK-24-500ML……………………41MSBA-100PPM-125ML…………………22
ICNNO31-500ML…………………………86IV-STOCK-26-125ML ……………………41MSBA-10PPM-125ML…………………..20
ICNO21-125ML …………………………..86IV-STOCK-27-125ML ……………………41MSBE-100PPM-125ML …………………22
ICNO21-500ML…………………………..86IV-STOCK-28-125ML ……………………42MSBE-10PPM-125ML …………………..20
ICNO2-100PPM-125ML ………………..87IV-STOCK-29-125ML ……………………42MSBI-100PPM-125ML………………….22
ICNO31-125ML …………………………..86IV-STOCK-30-125ML ……………………42MSBI-10PPM-125ML……………………20
ICNO31-500ML…………………………..86IV-STOCK-31-125ML ……………………42MSCA-100PPM-125ML…………………22
ICNTA1-125ML……………………………86IV-STOCK-33-125ML ……………………42MSCA-100PPM-500ML ………………..22
ICOAC1-125ML …………………………..86IV-STOCK-33-500ML……………………42MSCA-10PPM-125ML…………………..20
ICOAC1-500ML…………………………..86IV-STOCK-34-125ML ……………………42MSCA-10PPM-500ML ………………….20
ICOPR1-125ML …………………………..86IV-STOCK-34-500ML……………………42MSCD-100PPM-125ML……………22, 55
ICOXA1-125ML……………………………87IV-STOCK-35-125ML ……………………42MSCD-10PPM-125ML……………..20, 55
ICOXA1-500ML …………………………..87IV-STOCK-36-125ML ………………….. 43MSCE-100PPM-125ML…………………22
ICPO41-125ML……………………………87IV-STOCK-36-500ML………………….. 43MSCE-10PPM-125ML…………………..20
ICPO41-500ML …………………………..87IV-STOCK-38-125ML ……………………53MSCO-100PPM-125ML…………………22
ICPPO41-125ML………………………….87IV-STOCK-40-125ML ……………………53MSCO-10PPM-125ML ………………….20
ICPPO41-500ML …………………………87IV-STOCK-41-125ML ……………………53MSCR(3)-100PPM-125ML……………..22

Tegent Việt Nam là nhà cung cấp và hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật các sản phẩm thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu tại thị trường Việt Nam bao gồm Hóa Chất Chuẩn CRM hay mẫu chuẩn CRM từ Inorganic Ventures (USA)

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ Và tư vấn

Xem thêm các sản phẩm vật tư tiêu hao tại đây

Xem thêm về các sản phẩm khác tại đây.

Hotline 0987445016